Japanese Restaurant

Funashige

  • 1_funshige.jpg
  • 2_funshige.jpg
  • 3_funshige.jpg
1_funshige.jpg
2_funshige.jpg
3_funshige.jpg
Hashitate Area

Funashige

Address: Ro 131, Hashitate, Kaga, Ishikawa
Tel: 0761-75-1310