Japanese Restaurant

Soba-kobo Gonbe

  • 1_gonbe.jpg
  • 2_gonbe.jpg
  • 3_gonbe.jpg
1_gonbe.jpg
2_gonbe.jpg
3_gonbe.jpg
Yamanaka Onsen Area

Soba-kobo Gonbe

Address: 33, Sugi-no-mizu-machi, Yamanaka Onsen, Kaga, 922-0136 Ishikawa
Tel: 0761-78-1853 / 090-2834-6388