Theme Park of Rabbits

Tsuki Usagi no Sato

  • 1_tsuki_usagi.jpg
  • 2_tsuki_usagi.jpg
  • 3_tsuki_usagi.jpg
1_tsuki_usagi.jpg
2_tsuki_usagi.jpg
3_tsuki_usagi.jpg
Daishoji Area

Tsuki Usagi no Sato

Address: 43-41 Nagaimachi, Kaga, 922-0857 Ishikawa
Tel: 0761-73-8116