Rental Kimono Shop

Taniguchi Kimono Shop

  • 1_taniguchi_kimono.jpg
  • 2_taniguchi_kimono.jpg
  • 3_taniguchi_kimono.jpg
1_taniguchi_kimono.jpg
2_taniguchi_kimono.jpg
3_taniguchi_kimono.jpg
Yamashiro Onsen Area

Taniguchi Kimono Shop

Address: 12 Onsendori, Yamashiro Onsen, Kaga, 922-0254 Ishikawa
Tel: 0761-77-1810