Sushi Restaurant

Ikkyu

Address: 27 Ushiozumachi, Katyamazu Onsen, Kaga, 922-0411 Ishikawa
Tel: 0761-74-2807
*Cash Only / Smoke-Free